Monday Dec 11, 2023

การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายทำผลงานกิจกรรมการพัฒนาสื่อ E-Learning เพื่อการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ และคณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย พร้อมทีมงานถ่ายทำและกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายทำผลงานกิจกรรมที่ 16 การพัฒนาสื่อ E-Learning เพื่อการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมะเขือเทศพันธุ์สวีทเกิร์ล ด้วยการผลิตสื่อ E-Learning เพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ กิจกรรมประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ของการเพาะปลูกและการทำเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศพันธุ์สวีทเกิร์ล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายธนากร บุญกล่ำ ผู้จัดการและนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและพนักงานเจ้าหน้าที่ของหอมขจรฟาร์ม อาจารย์สุรภา โหมดสุวรรณ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 15 คน

thinnagorn_chu thinnagorn_chu

Back to Top