Monday Dec 11, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

  • All Post
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์โครงการ อพ.สธ.-มสด. 2564-2565

  • All Posts
  • พันธุกรรมพืช
แคนา

แค่เก็ตถวา (เชียงใหม่) แคขาว (กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่) แคทราย (กลาง, ราชบุรี) แคป่า (จันทบุรี, เลย) แคอาว (นครราชสีมา, ปราจีน) : Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. ชื่อวงศ์พรรณไม้…

ค้างคาว

กระโปกลิง (สระบุรี) : Harpullia arborea (Blanco) Radlk. ชื่อวงศ์พรรณไม้ : SAPINDACEAE ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนกออก เรียงสลับ ใบย่อย 6-10 ใบ…

มะเขือเปราะ

มะเขือขัยคำ มะเขือคางกบ มะเขือจาน มะเขือแจ้ มะเขือแจ้ดิน มะเขือดำ (ภาคเหนือ), มะเขือหืน (ภาคอีสาน), มะเขือขื่น มะเขือเสวย (ภาคกลาง), เขือพา เขือหิน (ภาคใต้), มั่งคอเก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หวงกั่วเชี๋ย หวงสุ่ยเชี๋ย (จีนกลาง)…

Load More

End of Content.

E-learning

หอมขจรฟาร์ม

“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ เมื่อ “สวนดุสิต” เป็นมากกว่า “มหาวิทยาลัย”

Homkhajorn Farm เป็นพื้นที่แปลงเกษตรที่ปลูกพืชด้วยระบบเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Back to Top