Monday Dec 11, 2023

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาการและชีวิตโดยมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ ภูมิปัญญาและการนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก ครูวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ และครูวินัย ใหญ่ยิ่ง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติฯ ภาคสนาม ณ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาตร์ และสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

thinnagorn_chu thinnagorn_chu

Back to Top