ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายละเอียด

1. ชื่อโครงการ: โครงการสำรวจพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และจัดทำหนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อจัดทำหนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อจัดทำเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯและพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิธีการดำเนินการและกิจกรรม

สำรวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤกษอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 บันทึกตำแหน่งที่พบพรรณไม้และถ่ายภาพตัวอย่าง เก็บข้อมูลในภาคสนามโดยเลือกเก็บตัวอย่างพืชที่มีทั้งใบ ดอกหรือผลในกิ่งเดียวกันซึ่งมีความยาวประมาณ 1 ฟุต จำนวน 3 กิ่งตัวอย่างต่อพืช 1 ชนิด ศึกษาลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาของพรรณไม้ที่เก็บรวบรวมมาได้ในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอย่างละเอียด เพื่อทำการจัดจำแนกเบื้องต้นในระดับวงศ์ สกุลและชนิด (โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของพรรณไม้ประกอบกับคู่มือการจัดจำแนกชนิดพรรณไม้ รวมทั้งตรวจหาชื่อพ้อง ชื่อพื้นเมือง พร้อมทั้งจัดทำคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ที่พบ นำตัวอย่างพรรณไม้ที่จัดจำแนกแล้วไปเปรียบเทียบตัวอย่างกับตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ อาคารสิรินธร กรมวิชาการเกษตร, หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อพรรณไม้โดยยึดตามหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือพรรณไม้/เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯและพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผลการดำเนินการ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 เก็บตัวอย่างผักพื้นบ้านได้ทั้งสิ้น 87 ชนิด แบ่งออกเป็น 33 วงศ์ 76 สกุล

2. ชื่อโครงการ: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชในชุมชน” ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ผ่านกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของพันธุกรรมพืชในชุมชนให้กับนักเรียนในชุมชนบางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

วิธีการดำเนินการและกิจกรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยดำเนินการที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายแพง ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบางคนทีใน คณะครูจากทั้งสองโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนจากทั้งสองโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านยายแพง และโรงเรียนวัดบางคนทีใน จำนวน 66 คน ที่โรงเรียนบ้านยายแพงเมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชในชุมชน การอนุรักษ์พันธุ์พืช การไปสำรวจพันธุ์พืชที่สวนคุณแม่ (เป็นสวนที่อยู่ในอำเภอบางคนที) การวาดภาพชุมชนในฝัน และนักเรียนแต่ละคนจะเพาะกล้าไม้ในกระถาง คนละ 1 กระถาง ให้นักเรียนดูแลเพื่อนำมาประกวดในวันที่ 13 กันยายน 2554 ทีมวิทยากรจากท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน หมอดินอาสาบางคนทีกรรมการทำปุ๋ยบางคนที ตัวแทนชุมชนบางคนที ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการักษาต้นกล้า และการเคลื่อนย้ายต้นกล้า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และทีมวิทยากรจากท้องถิ่น เป็นผู้ติดตามนักเรียนในการดูแลรักษาต้นกล้าทั้งสองโรงเรียน ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชแก่นักเรียนทั้งสองโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนบ้านยายแพงโดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์พืช การักษาต้นกล้า และการย้ายต้นกล้า โดยการประกวดแบ่งเป็นการประกวดตามชั้นเรียน ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลละ 1 ชั้นเรียน กรรมการที่ตัดสินเป็นทีมวิทยากร

ผลการดำเนินการ

เป็นโครงการใหม่ โดยดำเนินการรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม คือ

ประชุมความร่วมมือกับชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านยายแพง และโรงเรียนวัดบางคนทีใน จำนวน 66 คน ที่โรงเรียนบ้านยายแพง ทีมวิทยากรจากท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน หมอดินอาสาบางคนทีกรรมการทำปุ๋ยบางคนที ตัวแทนชุมชนบางคนที ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการักษาต้นกล้า และการเคลื่อนย้ายต้นกล้า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชแก่นักเรียนทั้งสองโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนบ้านยายแพงโดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์พืช การักษาต้นกล้า และการย้ายต้นกล้า โดยการประกวดแบ่งเป็นการประกวดตามชั้นเรียน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลละ 1 ชั้นเรียน กรรมการที่ตัดสินเป็นทีมวิทยากร