webadmin

August 4, 2022

webadmin

August 4, 2022

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานจากหลายหน่วยงาน ตามสาขาความเชี่ยวชาญ อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ e-learning กองประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กทม.) โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรม อพ.สธ.-มสด. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) การจัดทําสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 3) การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มสด. 4) การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ […]

webadmin

June 27, 2022

กิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (หอมขจรฟาร์ม) ภายใต้กิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4 และ 5 จำนวน 58 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเฉลิมชัย แสงอรุณ นักวิจัยและผู้จัดการหอมขจรฟาร์ม เป็นวิทยากรนำชมพื้นที่ และ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสังคม” ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมจันทร์เจริญ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

webadmin

June 27, 2022

กิจกรรมสำรวจชุมชนตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยต่อยอดเชิงธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยการลงพื้นที่และสำรวจความต้องการของชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการระดมสมองจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อนำผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ คือลูกยอ มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะวุ้นจากการหมักน้ำลูกยอ และผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ในการทำน้ำลูกยอเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนตามหลัก “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ (Circular Economy)

webadmin

June 27, 2022

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 3 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี คุณโยธิน สุขสมวงษ์ ผู้ช่วยกำนัน และผู้ประสานงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง พร้อมตัวแทนชุมชนในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในชุมชน ได้แก่มะม่วง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมกัมมี่เจลลี่จากมะม่วง ซอสท็อปปิ้งสำเร็จรูปจากมะม่วง เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้แก่ชุมชนต่อไป

webadmin

June 27, 2022