หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสธ.-มสด. กิจกรรมที่ 4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพน้ำมะนาวผสมน้ำส้มยูซุเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพา…
Read More

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปี…
Read More

ขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

นวัตกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

ฐานข้อมูลพันธ์ุพืชฯ รวบรวมพันธ์ุไม้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและพื้นที่ใกล้เดียง

สื่อมัลติมีเดีย

รวบรวมวิดีโอ การนำพันธ์ไม้ไปใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลด

เอกสารต่างๆในงานวิจัย เผยแพร่ในการพัฒนาพันธ์พิชในการใช้ประโยชน์

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการ

หอมขจรฟาร์ม

“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ เมื่อ “สวนดุสิต” เป็นมากกว่า “มหาวิทยาลัย”

Homkhajorn Farm เป็นพื้นที่แปลงเกษตรที่ปลูกพืชด้วยระบบเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี