สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ นายธนากร บุญกล่ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา พาเยี่ยมชมโครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม และ รศ.ดร. ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง บรรยายเรื่องคุณสมบัติ การสกัดว่านหางจระเข้ ดร.นาฎลดา อ่อนวิมล บรรยายเรื่อง จุลชีววิทยาของการสกัดว่านหางจระเข้ และ ผศ. ณัฐพร บู๊ฮวด บรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การตั้งตำรับเครื่องสำอางโลชั่นบำรุงผิว ให้ความชุ่มชื่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดเปลือกมังคุด และสารสกัดลูกพลับ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมทองหนองสาหร่าย และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าพระฝั่งคลอง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565