สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสธ.-มสด. กิจกรรมที่ 4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพน้ำมะนาวผสมน้ำส้มยูซุเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ (Functional food) เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านตำบลวังยาวและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน และผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) กล่าวเปิดโครงการ
สำหรับกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพน้ำมะนาวผสมน้ำส้มยูซุเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ได้แก่ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน และผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน และผศ.กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)และกิจกรรมที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ (Functional food) เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
ซึ่งประชาชนทีเข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นและการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิมให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ ในการทำกิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าสินค้าให้แก่ชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดโครงการ ณ วิสาหกิจชุมชนพืชผักและผลไม้ปลอดภัย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565