กิจกรรมโครงการ

จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสธ.-มสด. กิจกรรมที่ 4