คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์               กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
คณบดีโรงเรียนการเรือน กรรมการ
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ