ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ชะมวง

ส้มโมง (อุบลราชธานี) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช)

Garcinia cowa Roxb. ex. DC.

GUTTIFERAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4 – 10 เมตร แตกกิ่งสาขาเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบ: ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา สีเขียวอ่อนหรือเขียวอมม่วงแดง ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันบริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1 – 3 ยอด กว้าง 1.2–1.9 เซนติเมตร ยาว 18-20 เซนติเมตร มีกลิ่นเล็กน้อย รสเปรี้ยว ดอก: สีขาวนวล มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบแข็งสีนวลเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกจำนวนมากตามกิ่ง ขนาด 1- 1.5 เซนติเมตร ผล: ผลทรงกลม ด้านข้างผลเว้าเป็นพู เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม มีเนื้อหนาสีเหลือง รสฝาดและมีเมล็ดอยู่ภายใน จำนวน 4 – 6 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

พบขึ้นในป่าโคก ป่าโปร่งทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การนำไปใช้ประโยชน์

แก้กระหายน้ำ ระบายท้อง แก้ไข้