ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด
slider image slider image slider image slider image slider image

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำรวจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้ลงพื้นที่สำรวจ

อ่านต่อ..

กิจกรรมสำรวจชุมชนตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยต่อยอดเชิงธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ..

กิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (หอมขจรฟาร์ม)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ..

พันธ์ุพืช

All / ประเภทราก / ประเภทใบ / ประเภทกิ่ง / ประเภทผล