อพ.สธ.-มสด.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)

สมัคร
slider image slider image slider image slider image slider image

DATABASE

ฐานข้อมูลพันธ์ุพืชฯ รวบรวมพันธ์ุไม้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและพื้นที่ใกล้เดียง

วิดีโอ (VIDEO)

รวบรวมวิดีโอ การนำพันธ์ไม้ไปใช้ประโยชน์

ใบสมัครสมาชิก“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

กิจกรรมสำรวจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้ลงพื้นที่สำรวจ

อ่านต่อ..

กิจกรรมสำรวจชุมชนตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยต่อยอดเชิงธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ..

กิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (หอมขจรฟาร์ม)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ..

พันธ์ุพืช

All / ประเภทราก / ประเภทใบ / ประเภทกิ่ง / ประเภทผล